โอวาทหลังปาติโมกข์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี [76 กัณฑ์] ๑. วัด และวินัย ๒. ปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจัง ๓. ปริยัติ –…
อ่านต่อ

01. วัด-วินัย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี คำว่า “มนุษย์ผู้มีใจสูง” “สูง” ในที่นี้หมายความถึง ความรู้ดี รู้ชั่ว แล้วละชั่วกลับเป็นดีได้ แล้วไม่กลับตัวไปทำความชั่ว อันเป็นของต่ำช้าเลวทรามอีก ๑….
อ่านต่อ

02. ปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจัง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เราเป็นผู้อยู่ในศาสนา ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ ให้เต็มกำลังสักหน่อย… อย่าทอดทิ้งอย่าปล่อยวาง ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะแท้ๆ เอาธรรมะเข้ามาในตัวของเราแท้ๆ ๒. ปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจัง วันที่ ๒๑…
อ่านต่อ

04. ธรรมวินัย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๔. ธรรมวินัย วันที่ n/a พ.ศ. ๒๕๒๖ เราปฏิบัติธรรมะ ให้รู้จักธรรม ให้รู้จักวินัย ธรรมอันหนึ่ง…
อ่านต่อ

05. หลักพุทธศาสนาลงอันเดียว

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ถ้าเมื่อไรใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้ว อะไรๆทั้งหมด มารวมลงที่นั้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มาลงอันเดียวหมด ๕. หลักพุทธศาสนาลงอันเดียว…
อ่านต่อ

06. หัดรวมให้ได้

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ตั้งใจปฏิบัติเสีย มันจะเป็นไปสักเท่าใดก็ตาม ให้มันรู้เรื่องของตนเอง เรียกว่าการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา มันรวมได้อย่างนี้ ๖. หัดรวมให้ได้ วันที่ n/a พ.ศ….
อ่านต่อ

07. ความสงบ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มันสงบ…มันก็สุขนะซี คนที่ไม่เคยละสิ่งที่เกี่ยวข้อง เลยไม่เห็นความสุข เห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องน่ะเป็นความสุขความสบาย โน่นละไปโน่นอีก ๗. ความสงบ วันที่ n/a พ.ศ….
อ่านต่อ

08. ตั้งอารมณ์ให้ถูก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ตั้งจิตเราให้ตรง ทำจิตเราให้แน่วแน่ ทำจิตให้เป็นกลาง ทำจิตให้มันวางเฉย อันนั้นเรียกว่า อารมณ์มันถูก อันนั้นเรียกว่า อารมณ์ที่ดี ๘. ตั้งอารมณ์ให้ถูก…
อ่านต่อ

09. ตรวจดูตัวของเรา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ขอให้ตรวจดูตัวของเรา ตั้งแต่เข้ามาอยู่วัด หรือเข้ามาจำพรรษา ตรวจดูมาตั้งแต่เบื้องต้น ทั้ง กาย วาจา และใจของเรา สิ่งใดที่บกพร่อง เราได้แก้ไขแล้ว…
อ่านต่อ

10. การปวารณามีประโยชน์มาก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ปวารณากันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันไว้ ด้วยความเมตตาปรารถนาหวังดีต่อกัน ถ้ามี โทสะ มานะ เกิดขึ้นแต่ในใจตนแล้ว การตักเตือนถึงแม้เป็นของดี ก็ไม่มีประโยชน์แก่ตน ๑๐. การปวารณามีประโยชน์มาก…
อ่านต่อ

11. วินัยเป็นเครื่องคุ้มครอง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๑๑. วินัยเป็นเครื่องคุ้มครอง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ วันนี้จะกล่าวถึงเรื่อง วินัย วินัยเป็นเครื่องบังคับ…
อ่านต่อ

12. อย่าให้กิเลสอบรมเรา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พิจารณาแล้ว “บรรเทา” อย่างหนึ่ง พิจารณาแล้ว “เว้น” อย่างหนึ่ง พิจารณาแล้ว “อดกลั้น” อย่างหนึ่ง พิจารณาแล้ว…
อ่านต่อ

13. กิจวัตรของพระสงฆ์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี “วัตร” ก็คือ การกระทำเป็นนิจ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า เราไม่รังเกียจ คิดว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าแล้วสบาย เราบูชาพระพุทธเจ้าแล้วความสงบก็มี ๑๓. กิจวัตรของพระสงฆ์ วันที่…
อ่านต่อ

14. พระวินัย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระ คือ “พระวินัย” ถ้าขาดตกบกพร่องเรื่องพระวินัยแล้ว เรียกว่า “ไม่สมบูรณ์” ๑๔. พระวินัย วันที่ ๑๒…
อ่านต่อ

15. ภิกษุใหม่

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เราเป็นพระเป็นสงฆ์ เราต้องเห็นตัวกิเลสของตน ละกิเลสของตนให้ได้ ถอนกิเลสของตนให้มันออกหมดจากร่างกายจากตัวของเรา จึงจะเป็นพระบริสุทธิ์ เป็นพระสมบูรณ์ ๑๕. ภิกษุใหม่ วันที่ ๒๗…
อ่านต่อ

16. วิธีชำระจิต

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ให้พยายามรักษาใจให้ได้เสียก่อน ตั้งมั่นอยู่ที่ใจเสียก่อน แล้วค่อยพยายามดูเรื่องของจิต ที่มันออกไปนิดๆ หน่อยๆ ไปสู่อารมณ์ต่างๆ เป็นเรื่องของจิต จิตกับใจเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ๑๖. วิธีชำระจิต…
อ่านต่อ

17. ให้พิจารณาเนืองๆ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ควรตั้งอกตั้งใจกระทำข้อวัตรทำเพื่อบุญกุศล…มีบุญอะไรบ้างที่จะเฉลี่ยเจือจานให้เขา มีบุญอะไรบ้างที่จะเผื่อแผ่ให้เขา ไม่เพียงแต่ฉันอาหารของเขาเฉยๆ ๑๗. ให้พิจารณาเนืองๆ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗…
อ่านต่อ

18. การเที่ยววิเวก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๑๘. การเที่ยววิเวก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ อย่าไปคิดว่าอดอยาก ลําบากอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องการฝึกหัดทดลองทรมานตนเอง…
อ่านต่อ

19. ป่าของพระโยคาวจร

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๑๙. ป่าของพระโยคาวจร วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ออกพรรษาแล้วใครก็อยากจะเที่ยว อยากไปพํานักในป่าหาวิเวกเพื่อทําความเพียรความสงบ ความเป็นจริงแล้วนั้น…
อ่านต่อ

20. รักษาฐานะของเราให้เต็มที่สมบูรณ์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ถ้าหากว่ารักษาศรัทธาของตนให้แน่วแน่เต็มที่ เต็มเปี่ยมอยู่เมื่อใดแล้ว อันของเล็กๆน้อยๆ…มันเป็นผลให้เกิดประโยชน์ ทําความบริบูรณ์ให้ดีขึ้นมา ๒๐. รักษาฐานะของเราให้เต็มที่สมบูรณ์ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๒๘…
อ่านต่อ

21. จับจุดในพระพุทธศาสนาให้ได้

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จงจับจุดให้ได้… จุดในพุทธศาสนานั้นคือ ตัวจิต… คิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็จิตตัวนี้ ครั้นหากไม่คิด มันก็หมดเรื่อง……
อ่านต่อ

22. ปรารภตน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี นักปฏิบัติต้องปรารภตนเป็นใหญ่ หากเราปรารภตนแล้ว จะเห็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มันออกจากตน ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากตนทั้งนั้น ๒๒. ปรารภตน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘…
อ่านต่อ

23. กายกับใจ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เราเกิดมาเป็นคน ก็พิจารณาถึงเรื่องคน… “ธาตุรู้” มันอยู่ในตัวคนนั่นแหละ… ครั้นลงถึง “ธาตุรู้” แล้ว มีที่สุดเพียงแค่นั้น ๒๓. กายกับใจ…
อ่านต่อ

24. ธาตุรู้

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่ว่า “รู้ตาม” นั้น ไม่มีทางที่จะทันตัวมันหรอก พอ “รู้เท่า” เท่านั้น เลยทันตัว ๒๔. ธาตุรู้…
อ่านต่อ

25. อะไรเป็นเครื่องอยู่ เครื่องยึด

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ธุดงควัตร ๑๓ เป็นเครื่องอยู่ เครื่องขัดเกลากิเลส ทําให้บาปธรรมน้อยลง หมดหรือเกือบจะหมดนั่นละ น้อยไปหมดไป อันนั้นละเป็นเครื่องอยู่ ๒๕. อะไรเป็นเครื่องอยู่…
อ่านต่อ

26. หาความวิเวกในความไม่วิเวก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี บวชเข้ามาเพื่อต้องการหาความสงบ ต้องการละ ทิ้ง ถอน สิ่งทั้งปวงหมด จึงค่อยเข้ามาบวช พอมาบวชแล้วก็ยังไม่สงบอยู่ หากันอย่างนั้นละตลอดเวลา มันก็ไม่ถึงความสงบสักที หาไม่เจอ…
อ่านต่อ

27. อิทธิบาท ๔

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อิทธิบาท ๔ ใครๆก็ทราบ… จำได้ดีที่สุด แต่ยังไม่ทันสำเร็จอิทธิบาท ที่จริงได้แล้วก็ควรจะให้สำเร็จตามความเป็นจริง ต้องเป็นอย่างนั้น แต่นี้ยังไม่ทันสำเร็จ ๒๗. อิทธิบาท…
อ่านต่อ

28. การทำทานโดยลำดับ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี นักปราชญ์ทั้งหลายท่านย่อมสรรเสริญถึงเรื่องทาน มีคนอันธพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญ ทั้งๆที่ตนเองก็รับทานอยู่ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของการทำทาน ๒๘. การทำทานโดยลำดับ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ….
อ่านต่อ

29. การชำระกิเลส

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ให้รู้เรื่องของตน เรามาทำความเพียรภาวนานี้ เรามาทำอะไรเวลานี้ เรามาต้องการอะไร เราจึงค่อยทำภาวนา ตรงไหนเราจะต้องชำระ ตรงไหนจะต้องละ ต้องทิ้ง ต้องปล่อยทั้งนอกและทั้งใน ๒๙….
อ่านต่อ

30. กรรม-เวร

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ถึงอย่างไร เราทำบุญนั่นเพื่อบำรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้น อันนั้นแหละ มันจะพ้นจากกรรมได้ มันค่อยเบาบางลงไป ๓๐. กรรม – เวร วันที่…
อ่านต่อ

31. ตั้งหลักแหล่งในการภาวนา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลักคือ ตัวกายกับใจ… สติควบคุมจิตผู้มันส่งสาย ให้มันวนเวียนอยู่ในนั้นแหละ ไม่ให้ไปไหน นั้นเรียกว่า แหล่ง ๓๑. ตั้งหลักแหล่งในการภาวนา วันที่…
อ่านต่อ

32. ที่สุดของ ศีล สมาธิ ปัญญา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ประพฤติผิดมาก ศีล ก็มีมากเท่านี้แหละ ๓๒. ที่สุดของศีล สมาธิ ปัญญา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม…
อ่านต่อ

33. ความสามัคคีแท้อยู่ที่จิต

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เอาธรรมวินัยเป็นเครื่องอ้าง อย่าไปเอาความคิดความเห็นของตนเป็นเครื่องอ้าง ๓๓. ความสามัคคีที่แท้อยู่ที่จิต วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ วันพรุ่งนี้เข้าพรรษา…
อ่านต่อ

34. กรรม-เวร

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี การทำกรรม เวรนี้เฉพาะใครเฉพาะมัน ทุกคนเห็นในใจของตนเอง เมื่อทำลงไปแล้วรู้สึกด้วยตนเอง ใครก็ไม่รู้สึกด้วย เฉพาะตนเองแท้ๆ ๓๔. กรรม – เวร…
อ่านต่อ

35. สิ่งที่หลอกลวง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๓๕. สิ่งที่หลอกลวง วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ สิ่งที่ไม่จริงของเขาเรียกว่าของสิ่งหลอกลวง วันนี้จะเทศน์ “สิ่งหลอกลวง” ให้ฟัง…
อ่านต่อ

36. พิจารณาความตาย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ตาก็เสื่อม หูก็เสื่อม จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เสื่อม เสื่อมไปโดยลำดับ เรี่ยวแรงแข็งขันเสื่อมหมด อันนั้นเรียกว่าตาย…
อ่านต่อ

37. อาหารมีทั้งคุณและโทษ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๓๗. อาหารมีทั้งคุณและโทษ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อาหารการกินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งนับในจำพวกปัจจัย ๔ เป็นของสำคัญอย่างยิ่ง…
อ่านต่อ

38. อธิบายเรื่องวันปวารณา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๓๘. อธิบายเรื่องวันปวารณา วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ วันนี้เป็น วันปวารณา ตกวันพระขึ้น…
อ่านต่อ

39. ถึง “ใจ” หรือไม่ ในวันหนึ่งๆ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๓๙. ถึง “ใจ” หรือไม่ในวันหนึ่งๆ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในพุทธศาสนาท่านมีวันปวารณาปีหนึ่งมีหนเดียว…
อ่านต่อ

40. ขนบธรรมเนียม ระเบียบ ของพระธุดงค์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ธุดงควัตร นั้นแปลว่า ธรรมอันเป็นเหตุให้ไปหาความสงบ ไปหาความดี ไปหาความบริสุทธิ์ จึงเรียกว่าธุดงค์ ๔๐. ขนบธรรมเนียม ระเบียบ ของพระธุดงค์…
อ่านต่อ

41. ที่สุดของพระพุทธศาสนา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๔๑. ที่สุดของพระพุทธศาสนา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่สุดของทานคือศรัทธา ที่สุดของศีลคือเจตนา ที่สุดของฌานคืออัปนา…
อ่านต่อ

42. สำรวมเข้าภายใน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๔๒. สำรวมเข้าภายใน วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ มาอยู่หมู่มากด้วยกันให้พากันสำรวมระวังทุกคนจึงจะสงบ ไปอยู่ที่ไหนก็ตามครั้นถ้าหากว่าเราส่งออกไปข้างนอกแล้ว อยู่คนเดียวก็เป็นบ้าไม่สงบ…
อ่านต่อ

43. โอวาทวันเข้าพรรษา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เมื่อเข้าพรรษาแล้ว หมายความถึงว่า พระไม่ให้ออกไปเที่ยวที่อื่นไกลนอกขอบเขตที่อยู่จำพรรษา แล้วท่านมีกฎกติกาตั้งไว้ให้มีการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ ๔๓. โอวาทวันเข้าพรรษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ….
อ่านต่อ

44. วันปวารณา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๔๔. วันปวารณา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ คำปวารณาแทนอุโบสถสังฆกรรม ปวารณานั้นเป็นเนื้อความย่อๆ แต่หากที่จริงกินความลึกซึ้ง…
อ่านต่อ

45. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๔๕. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป วันที่ n/a พ.ศ. ๒๕๒๙ วันนี้เป็นวันสิ้นฤดูฝน ที่อธิฐานผ้าอาบน้ำฝนสิ้นสุดวันนี้แหละ ต้องวิกัปป์ ผ้าอาบน้ำฝนต้องวิกัปป์…
อ่านต่อ

46. การท่องบทสวดมนต์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ออกพรรษาแล้วก็มีเวลาหลายเดือนอยู่ ให้พากันตั้งใจท่องสวดมนต์สวดพร เรายังท่องไม่ได้ ให้เห็นความบกพร่องของตน ไม่ว่าบวชเก่าบวชใหม่ ๔๖. การท่องบทสวดมนต์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม…
อ่านต่อ

47. การปฏิบัติต้องมีหลัก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ไปปรุงไปแต่งแล้วมันได้อะไร? …ไปคิดไปนึกมันก็เป็นขึ้นมาอีกมีขึ้นมาอีก มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก มันคิดปรุงแต่งแล้วก็หายไป คิดปรุงแต่งแล้วก็หมดไป ๔๗. การปฏิบัติต้องมีหลัก วันที่ ๔ มกราคม…
อ่านต่อ

48. การเตรียมพร้อม

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เราต้องประกอบกิจภายในใจของเรา ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อ การที่มีสติอยู่ทุกเมื่อ ทุกวัน ทุกอิริยาบถนั้น มันเป็นของหนักแน่นไม่ใช่น้อย ๔๘. การเตรียมพร้อม วันที่ ๒…
อ่านต่อ

49. การปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุด

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มาปฏิบัติธรรม ให้มันเป็นธรรม ให้มันเห็นธรรม ให้มันรู้เรื่องของธรรม ๔๙. การปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ….
อ่านต่อ

50. อายตนะทั้ง ๖

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี โลกทั้งหลายกว้างขวางก็เพราะ “อายตนะทั้ง ๖” ครั้นย่อเข้ามาก็อยู่ใน “ธาตุ ๖” แล้วผลที่สุดรวมลงมา อยู่ที่ “รู้” อันเดียว…
อ่านต่อ

51. ของอัศจรรย์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๕๑. ของอัศจรรย์ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ การพิจารณากัมมัฏฐานให้มีที่ตั้ง คำว่า “กรรม”…
อ่านต่อ

52. ขันธ์ ๕

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี การพิจารณาขันธ์ ๕ เป็นสมาธิก็ได้ เป็นสมถะก็ได้ เป็นวิปัสสนาก็ได้ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมอยู่ในนั้นหมด อริยสัจธรรมสี่…
อ่านต่อ

53. กามคุณ ๕

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี “กามคุณ ๕” เป็นเหตุให้วุ่นวาย เป็นเหตุให้ส่งส่าย เป็นเหตุให้จิตไม่สงบ ถึงจิตไม่สงบ ก็รักษาเอาไว้ให้มันสงบ ๕๓. กามคุณ ๕…
อ่านต่อ

54. พิจารณาให้ถูกทาง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ให้รวมลงไปได้ สมถะคือจิตรวม วิปัสสนาคือเห็นแจ้งรู้จริง เมื่อเห็นแจ้งรู้จริง มันก็รวมลงมาอยู่สงบ มันหมดหนทางไปมันก็รวม ๕๔. พิจารณาให้ถูกทาง วันที่ ๑๕…
อ่านต่อ

55. อริยสัจ ๔

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สัจธรรมทั้ง ๔ ไม่ได้มาจากไหน หากมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคน ถ้าหากค้นคว้าเห็นสัจธรรมอันนี้ด้วยใจของตนเอง ก็สำเร็จ มรรค ผล นิพพาน ๕๕….
อ่านต่อ

56. พิจารณากิเลสของตน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๕๖. พิจารณากิเลสของตน วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ วันนี้จะสอนให้พิจารณาถึงเรื่อง “กิเลส” ก็ไม่มีอะไรหรอก…
อ่านต่อ

57. สอนตนเองเสียก่อน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๕๗. สอนตนเองเสียก่อน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ใกล้เข้าพรรษาแล้ว องค์ไหนซึ่งพวกหมู่เพื่อนองค์ใดชอบนิสัยใจคอ ชักชวนไปจำพรรษาในที่ต่างๆก็แล้วแต่…
อ่านต่อ

58. จิตเป็นกลางเป็นของสำคัญมาก

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๕๘. จิตเป็นกลางเป็นของสำคัญมาก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เข้าพรรษา ภิกษุทั้งหลายท่านก็อนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่ต่างๆ เพื่อประกอบความพากเพียรเพื่อศึกษาเล่าเรียน…
อ่านต่อ

59. มาร ๕

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๕๙. มาร ๕ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทำใจให้เป็นกลางๆอยู่เฉยๆ มันก็ผ่องใสสะอาดอยู่ทุกเมื่อ…
อ่านต่อ

60. เห็นกิเลสเป็นของดี

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๖๐. เห็นของเลวเป็นของดี วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เพราะเหตุที่ไม่เห็นความร้อนนั่นเอง มันยังอยู่ในความร้อนทั้งนั้น เข้าใจว่าเป็นของเย็น…
อ่านต่อ

61. วิธีเทศนา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระองค์ทรงเทศนาให้เลื่อมใสศรัทธาจริงๆ แล้วจึงค่อยสอนธรรมะโดยลำดับ ๖๑. วิธีเทศนา วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ จะเทศน์…
อ่านต่อ

62. สติปัฏฐาน ๔

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๖๒. สติปัฏฐาน ๔ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ ธรรมะคือของจริง ธรรมะคือของแท้ ทำจนเห็นเป็นของจริงของแท้…
อ่านต่อ

63. สิ่งที่รวม

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี …มายหลายอย่างหลายเรื่อง หมดที่ความตาย สิ้นสุดที่ความตาย ครั้นว่าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว มันก็วาง จิตมันก็รวมลงไปได้ ๖๓. สิ่งที่รวม วันที่ ๑๐…
อ่านต่อ

64. โลกธรรม ๘

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ธรรมะเป็นของละ ของทิ้ง ของเสื่อมหมด ไม่ยึดถือไว้ในตัวของเรา ๖๔. โลกธรรม ๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน…
อ่านต่อ

65. มีหวัง-หมดหวัง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี การทำความพากเพียรมันก็ต้องมีหวัง… เราต้องทำให้มันยิ่งๆขึ้นไป ไม่ใช่บวชมาแล้วหมดหวังเท่านั้น บวชมาแล้วหมดหวัง มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ๖๕. มีหวัง-หมดหวัง วันที่ ๘ ธันวาคม…
อ่านต่อ

66. กัลยาณมิตร

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี การที่จะปกปิดความที่เป็นจริงของตนนั้น อันสิ่งใดมันผิดหรือถูกมันก็อยู่แค่นั้น เราไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้ แล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ได้ ๖๖. กัลยาณมิตร วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ….
อ่านต่อ

67. ปฏิบัติให้เข้าถึงภายใน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จิตใจของคนเรามันยังมี “ในเมล็ด” เป็นเครื่องอยู่ หากเข้าไปทำลาย “ในเมล็ด” มันเมื่อไร มันก็สลายไป ไม่แตกงอกอีก ๖๗. ปฏิบัติให้เข้าถึงภายใน…
อ่านต่อ

68. ธรรมะฯ ไม่ได้อยู่ที่อื่น

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๖๘. ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่น วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อไปนี้พากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาเรื่อง “ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่น” ไม่ได้มีที่อื่น…
อ่านต่อ

69. จิต-ใจ-ปัญญา

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ครั้นถ้าเข้าถึง “ใจ” แล้ว ไม่คิดไม่นึก มันก็ “อยู่” แล้วเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามัน “อยู่” แต่ว่าไม่คิดไม่นึก ๖๙….
อ่านต่อ

70. พ้นจากทุกข์ได้

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่จะพ้นจากทุกข์ได้ ก็เพราะเห็น “จิต” กับ “ใจ” แล้วเห็น “กิเลส” จิตคือผู้คิดผู้นึก นั้นล่ะ ผู้สะสมกิเลส…
อ่านต่อ

71. สติ-สมาธิ-ปัญญา ตั้งมั่น จึงเห็นของจริง

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สติ สมาธิ ปัญญา ทั้ง ๓ อย่างนี้มันแยกกันไม่ได้ ครั้นไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญา ๗๑. สติ-สมาธิ-ปัญญา…
อ่านต่อ

72. ความเคารพตน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กิริยาที่เราทำนั้นเป็นการเคารพตนเอง คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ตาม แต่ความเคารพมันมีอยู่ในตัวของตน ๗๒. ความเคารพตน วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒…
อ่านต่อ

73. การพิจารณากัมมัฏฐาน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พิจารณาเหตุผล…เกิดความสลดสังเวชในตัวของตน ที่ได้ของไม่ดี ที่ได้ของไม่เที่ยง ที่ได้ก้อนทุกข์ ๗๓. การพิจารณากัมมัฏฐาน วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ….
อ่านต่อ

74. การละทิฏฐิมานะ

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ทิฏฐิมันก็มีอยู่ทุกคนๆนั่นแหละ ล้วนแต่มากมาย การเอาทิฏฐิใส่กันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุด มันต้องละด้วยกัน ๗๔. การละทิฏฐิมานะ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ….
อ่านต่อ

75. ตักเตือนการอยู่ร่วมกัน

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๗๕. ตักเตือนการอยู่ร่วมกัน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษา พระที่วัดไปจำพรรษาในที่ต่างๆนั้น บางทีอาจจะไม่ถูกนิสัยไม่พอใจก็มี…
อ่านต่อ

76. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๗๖. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ภิกษุพูดคำแทนชื่อ บางทีก็ยังไม่ทันถูก ตามภาษาบ้านเมืองแถวนี้เขานิยมเรียกว่า…
อ่านต่อ