โอวาทหลังปาติโมกข์

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
[76 กัณฑ์]

 • ๑. วัด และวินัย
 • ๒. ปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจัง
 • ๓. ปริยัติ – ปฏิบัติ – ปฏิเวธ
 • ๔. ธรรมวินัย
 • ๕. หลักพุทธศาสนาลงอันเดียว
 • ๖. หัดรวมให้ได้
 • ๗. ความสงบ
 • ๘. ตั้งอารมณ์ให้ถูก
 • ๙. ตรวจดูตัวของเรา
 • ๑๐. การปวารณามีประโยชน์มาก
 • ๑๑. วินัยเป็นเครื่องคุ้มครอง
 • ๑๒. อย่าให้กิเลสอบรมเรา
 • ๑๓. กิจวัตรของพระสงค์
 • ๑๔. พระวินัย
 • ๑๕. ภิกษุใหม่
 • ๑๖. วิธีชำระจิต
 • ๑๗. ให้พิจารณาเนืองๆ
 • ๑๘. การเที่ยววิเวก
 • ๑๙. ป่าของพระโยคาวจร
 • ๒๐. รักษาฐานะของเราให้เต็มที่สมบูรณ์
 • ๒๑. จับจุดในพระพุทธศาสนาให้ได้
 • ๒๒. ปรารภตน
 • ๒๓. กายกับใจ
 • ๒๔. ธาตุรู้
 • ๒๕. อะไรเป็นเครื่องอยู่ , เครื่องยึด
 • ๒๖. หาวิเวกในความไม่วิเวก
 • ๒๗. อิทธิบาท ๔
 • ๒๘. การทำทานโดยลำดับ
 • ๒๙. การชำระกิเลส
 • ๓๐. กรรม – เวร
 • ๓๑. ตั้งหลัก – แหล่งในการภาวนา
 • ๓๒. ที่สุดของศีล สมาธิ ปัญญา
 • ๓๓. ความสามัคคีที่แท้อยู่ที่จิต
 • ๓๔. กรรม – เวร
 • ๓๕. สิ่งที่หลอกลวง
 • ๓๖. พิจารณาความตาย
 • ๓๗. อาหารมีทั้งคุณและโทษ
 • ๓๘. อธิบายเรื่องวันปวารณา
 • ๓๙. ถึง “ใจ” หรือไม่ในวันนี้
 • ๔๐. ขนบธรรมเนียม
 • ๔๑. ที่สุดของพระพุทธศาสนา
 • ๔๒. สำรวมเข้ามาภายใน
 • ๔๓. โอวาทวันเข้าพรรษา
 • ๔๔. วันปวารณา
 • ๔๕. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป
 • ๔๖. การท่องบ่นสวดมนต์
 • ๔๗. การปฏิบัติต้องมีหลัก
 • ๔๘. การเตรียมพร้อม
 • ๔๙. การปฏิบัติธรรมไม่มีที่สิ้นสุด
 • ๕๐. อายตนะหก
 • ๕๑. ของอัศจรรย์
 • ๕๒. ขันธ์ห้า
 • ๕๓. กามคุณห้า
 • ๕๔. พิจารณาให้ถูกทาง
 • ๕๕. อริยสัจ ๔
 • ๕๖. พิจารณากิเลสของตน
 • ๕๗. สอนตนเองเสียก่อน
 • ๕๘. จิตเป็นกลางเป็นของสำคัญมาก
 • ๕๙. มารห้า
 • ๖๐. เห็นของเลวเป็นของดี
 • ๖๑. วิธีเทศนา
 • ๖๒. สติปัฏฐานสี่
 • ๖๓. สิ่งที่รวม
 • ๖๔. โลกธรรม ๘
 • ๖๕. มีหวัง-หมดหวัง
 • ๖๖. กัลยาณมิตร
 • ๖๗. ปฏิบัติให้เข้าถึงภายใน
 • ๖๘. ธรรมะคำสอนฯไม่ได้อยู่ที่อื่น
 • ๖๙. จิต-ใจ-ปัญญา
 • ๗๐. พ้นจากทุกข์ได้
 • ๗๑. สติ-สมาธิ-ปัญญา ตั้งมั่นจึงเห็นของจริง
 • ๗๒. ความเคารพตน
 • ๗๓. การพิจารณากัมมัฏฐาน
 • ๗๔. การละทิฏฐิมานะ
 • ๗๕. ตักเตือนการอยู่ร่วมกัน
 • ๗๖. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย