ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 07

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 07
 2. สุขภาพกาย ใจ [MP3 17.6 MB] [Ogg 12.0 MB]
 3. หลักในการละชั่วทำดี [MP3 28.2 MB] [Ogg 18.6 MB]
 4. มหากรุณาธิคุณ [MP3 19.7 MB] [Ogg 14.7 MB]
 5. วันเกิดพระอาจารย์ [MP3 12.5 MB] [Ogg 8.0 MB]
 6. รูปนาม [MP3 21.7 MB] [Ogg 12.4 MB]
 7. ไฟราคะ โทสะ โมหะ [MP3 18.9 MB] [Ogg 12.1 MB]
 8. โครงการปฏิบัติธรรม [MP3 18.7 MB] [Ogg 11.8 MB]
 9. ความสงบ [MP3 19.8 MB] [Ogg 12.6 MB]
 10. วันวิสาขบูชา [MP3 19.8 MB] [Ogg 14.8 MB]
 11. ทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนา [MP3 19.6 MB] [Ogg 13.9 MB]
 12. เหตุ-ปัจจัย [MP3 18.7 MB] [Ogg 12.6 MB]
 13. ธรรมสอนที่กายกับใจ [MP3 11.5 MB] [Ogg 7.3 MB]
 14. ทาสพระรัตนตรัย [MP3 11.6 MB] [Ogg 7.4 MB]
 15. วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย [MP3 17.3 MB] [Ogg 12.4 MB]
 16. จุดเดิมของพระพุทธศาสนา [MP3 16.6 MB] [Ogg 10.2 MB]
 17. พิษเกิดจากกายกับใจ [MP3 9.5 MB] [Ogg 6.1 MB]
 18. ไตรภูมิ [MP3 15.2 MB] [Ogg 9.9 MB]
 19. อัปปมัญญา 4 [MP3 20.1 MB] [Ogg 15.2 MB]
 20. แนวปฏิบัติธรรมของเก่า [MP3 19.3 MB] [Ogg 12.5 MB]
 21. รวมใจ [MP3 13.8 MB] [Ogg 10.0 MB]
 22. การเร่ร่อนของจิต [MP3 13.7 MB] [Ogg 10.1 MB]
 23. ประโยชน์ของขันธ์ห้า [MP3 14.9 MB] [Ogg 10.2 MB]
 24. วันออกพรรษา (1) [MP3 18.7 MB] [Ogg 12.9 MB]
 25. ทาน ศีล [MP3 17.8 MB] [Ogg 12.9 MB]
 26. ลิงติดตัง [MP3 20.1 MB] [Ogg 14.5 MB]
 27. สัมมัปปธาน 4 [MP3 21.8 MB] [Ogg 13.5 MB]
 28. อายตนะภายนอกภายใน [MP3 19.9 MB] [Ogg 14.9 MB]
 29. พิจารณาการแปรสภาพ [MP3 15.6 MB] [Ogg 10.5 MB]
 30. สติปัฏฐานสี่ [MP3 20.5 MB] [Ogg 15.2 MB]
 31. หลักในการดูของละเอียด [MP3 17.0 MB] [Ogg 11.5 MB]
 32. วันเกิดพระอาจารย์ [MP3 20.3 MB] [Ogg 13.9 MB]
 33. วันออกพรรษา (2) [MP3 11.0 MB] [Ogg 8.0 MB]
 34. อายตนะ 6 [MP3 16.1 MB] [Ogg 11.5 MB]
 35. สังคายนาตัวเอง [MP3 20.2 MB] [Ogg 10.9 MB]
 36. หนี้พระคุณ [MP3 10.9 MB] [Ogg 4.7 MB]
 37. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 07
  [MP3 1 ZIP 608 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_7