ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 06

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 06
 2. พิจารณาความตาย [MP3 30.1MB] [Ogg 20.0MB]
 3. การค้ากำไรหรือขาดทุน [MP3 17.2MB] [Ogg 11.8MB]
 4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา [MP3 16.3MB] [Ogg 11.4MB]
 5. สภาวะธรรม [MP3 20.4MB] [Ogg 13.1MB]
 6. เปลือกของพระพุทธศาสนา [MP3 27.9MB] [Ogg 18.8MB]
 7. จับกิเลส ใช้กิเลส [MP3 20.3MB] [Ogg 13.1MB]
 8. มารห้า (2) [MP3 21.7MB] [Ogg 14.1MB]
 9. เปลือก กระพี้ แก่นของพุทธศาสนา [MP3 16.1MB] [Ogg 10.7MB]
 10. ศีล 5 [MP3 19.5MB] [Ogg 12.6MB]
 11. คูหาใจ [MP3 19.1MB] [Ogg 12.4MB]
 12. ศีลอยู่ที่ตัวของเรา [MP3 19.9MB] [Ogg 13.5MB]
 13. เราเป็นหนี้ของโลก [MP3 19.3MB] [Ogg 12.9MB]
 14. ศีลธรรม [MP3 20.4MB] [Ogg 13.5MB]
 15. การสร้างพระ [MP3 20.1MB] [Ogg 13.3MB]
 16. มัคคสมังคี [MP3 18.6MB] [Ogg 12.0MB]
 17. ยินดีพอใจในวิสัยมาร [MP3 20.4MB] [Ogg 13.7MB]
 18. พละห้า [MP3 20.6MB] [Ogg 13.9MB]
 19. ทุกข์ (1) [MP3 20.6MB] [Ogg 14.4MB]
 20. พุทธศาสนาสอนที่ใจ [MP3 22.4MB] [Ogg 14.9MB]
 21. สติปัฏฐานสี่ [MP3 27.1MB] [Ogg 16.8MB]
 22. ธาตุสี่ (4) [MP3 26.3MB] [Ogg 17.3MB]
 23. หลักศาสนา [MP3 23.4MB] [Ogg 15.1MB]
 24. บูชา [MP3 35.8MB] [Ogg 23.1MB]
 25. ทุกข์ (2) [MP3 14.7MB] [Ogg 9.5MB]
 26. สมุทัย [MP3 18.6MB] [Ogg 13.2MB]
 27. นิโรธ [MP3 21.3MB] [Ogg 15.6MB]
 28. แก่ เจ็บ ตาย [MP3 13.1MB] [Ogg 8.5MB]
 29. สัจจธรรม [MP3 19.0MB] [Ogg 13.2MB]
 30. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 06
  [MP3 1 ZIP 590 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_6