ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 03

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 03
 2. การให้ทานเเละรักษาศีล [MP3 30.1MB] [Ogg 24.6MB]
 3. หลักพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ [MP3 25.9MB] [Ogg 19.5MB]
 4. สติปัญญา [MP3 12.7MB] [Ogg 9.5MB]
 5. รื้อถอนภพ [MP3 20.1MB] [Ogg 16.6MB]
 6. บุญบาปเกิดที่ใจ [MP3 18.8MB] [Ogg 13.4MB]
 7. นิวรณ์ห้า (1) [MP3 18.9MB] [Ogg 13.6MB]
 8. นิวรณ์ห้า (2) [MP3 17.9MB] [Ogg 12.9MB]
 9. วิธีภาวนา (1) [MP3 19.9MB] [Ogg 16.3MB]
 10. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ [MP3 17.2MB] [Ogg 12.4MB]
 11. มารห้า (1) [MP3 34.3MB] [Ogg 25.3MB]
 12. หลักปฏิบัติธรรม [MP3 12.4MB] [Ogg 9.0MB]
 13. ความปลอดโปร่ง [MP3 15.0MB] [Ogg 11.4MB]
 14. การรักษาศีล [MP3 28.3MB] [Ogg 23.5MB]
 15. ขั้นตอนของพระพุทธศาสนา [MP3 19.3MB] [Ogg 15.9MB]
 16. การกำหนดรู้ทุกข์ [MP3 19.0MB] [Ogg 15.9MB]
 17. ลักขโมย [MP3 13.1MB] [Ogg 9.6MB]
 18. ไตรลักษณ์ [MP3 18.2MB] [Ogg 15.4MB]
 19. ความเพียรสี่ประการ [MP3 15.1MB] [Ogg 12.9MB]
 20. ขี้ขโมย [MP3 19.0MB] [Ogg 15.4MB]
 21. ธรรมเป็นของเก่า [MP3 17.5MB] [Ogg 14.5MB]
 22. อานาปานสติ [MP3 13.9MB] [Ogg 10.5MB]
 23. อุปมานุสสติ [MP3 18.6MB] [Ogg 14.3MB]
 24. โลกธาตุ [MP3 13.0MB] [Ogg 10.1MB]
 25. ชีวิตเป็นของน้อยนิด [MP3 20.1MB] [Ogg 12.9MB]
 26. ความเสื่อมสูญของชีวิต [MP3 14.4MB] [Ogg 11.7MB]
 27. อนัตตา [MP3 14.6MB] [Ogg 12.3MB]
 28. การทำความดี [MP3 19.0MB] [Ogg 14.6MB]
 29. กรรม (2) [MP3 29.2MB] [Ogg 23.9MB]
 30. ความงามในพุทธศาสนา [MP3 12.6MB] [Ogg 9.4MB]
 31. มนุษย์สมบัติ [MP3 17.2MB] [Ogg 12.8MB]
 32. ฝังรากพุทธศาสนา [MP3 30.4MB] [Ogg 23.3MB]
 33. จิต [MP3 16.6MB] [Ogg 13.4MB]
 34. จิตที่ควรชมเเละขนาบ [MP3 9.7MB] [Ogg 7.3MB]
 35. ที่พึ่งที่อาศัย [MP3 19.5MB] [Ogg 16.7MB]
 36. มรณานุสติ [MP3 15.5MB] [Ogg 12.9MB]
 37. ผลของการปฏิบัติ [MP3 18.5MB] [Ogg 13.9MB]
 38. รู้โลกให้เป็นธรรม [MP3 24.0MB] [Ogg 19.7MB]
 39. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 03
  [MP3 1 ZIP 700 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_3