ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 01

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 01
 2. ไตรสรณคมน์ (1) [MP3 30.3MB] [Ogg 23.7MB]
 3. เเนวปฏิืบัติพระพุทธศาสนา [MP3 24.1MB] [Ogg 20.7MB]
 4. งามในกาย [MP3 20.6MB] [Ogg 17.1MB]
 5. นักรบ [MP3 15.8MB] [Ogg 12.3MB]
 6. สติรักษาจิต (1) [MP3 20.0MB] [Ogg 17.1MB]
 7. บังสุกุล [MP3 14.3MB] [Ogg 11.9MB]
 8. ภาวนา [MP3 17.0MB] [Ogg 13.9MB]
 9. ฝึกหัดจิต [MP3 15.2MB] [Ogg 13.1MB]
 10. จับหลักปฏิบัติ [MP3 19.4MB] [Ogg 15.4MB]
 11. กรรม (1) [MP3 24.7MB] [Ogg 20.2MB]
 12. แยบคายในการภาวนา [MP3 19.7MB] [Ogg 15.9MB]
 13. จับหลักในการเข้าถึงหนึ่ง [MP3 25.2MB] [Ogg 20.4MB]
 14. สรุปธาตุขันธ์ [MP3 26.3MB] [Ogg 20.1MB]
 15. ธาตุสี่ สรีรยนต์ [MP3 22.1MB] [Ogg 18.4MB]
 16. ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง [MP3 30.0MB] [Ogg 24.7MB]
 17. ปฏิจจสมุปบาท [MP3 26.2MB] [Ogg 19.3MB]
 18. อิทธิบาทสี่ [MP3 25.8MB] [Ogg 21.3MB]
 19. สมมติ บัญญัติ [MP3 29.5MB] [Ogg 21.3MB]
 20. รูปธรรม นามธรรม [MP3 26.8MB] [Ogg 20.4MB]
 21. ขันธ์ห้า (1) [MP3 21.4MB] [Ogg 17.7MB]
 22. ฝึกหัดกรรมฐาน [MP3 20.5MB] [Ogg 15.3MB]
 23. กลั่นกรองธรรมออกจากโลก [MP3 27.3MB] [Ogg 20.9MB]
 24. ของดีจากของไม่ดี [MP3 24.7MB] [Ogg 20.5MB]
 25. ความยาก 4 ประการ [MP3 20.5MB] [Ogg 15.5MB]
 26. มาร [MP3 28.3MB] [Ogg 21.8MB]
 27. วิธีรักษาจิต [MP3 28.8MB] [Ogg 23.6MB]
 28. ของดีสองอย่าง [MP3 26.7MB] [Ogg 22.0MB]
 29. สติรักษาจิต (2) [MP3 13.1MB] [Ogg 9.9MB]
 30. ฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ [MP3 19.4MB] [Ogg 14.5MB]
 31. กิเลส [MP3 20.0MB] [Ogg 15.2MB]
 32. วิปัสสนา [MP3 10.0MB] [Ogg 7.6MB]
 33. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 01
  [MP3 1 ZIP 694 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_1